សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ពេល​នោះ ពួក​ខាង​គណៈ​ផារីស៊ី ​ប្រជុំ​គ្នា ព្រោះ​គេ​ឮ​ថា ព្រះ‌យេស៊ូ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកខាង​គណៈ​សាឌូ‌ស៊ី ទ័ល​ប្រាជ្ញ រក​និយាយ​អ្វី​ទៀត​មិន​កើត។ ក្នុង​ចំណោម​ពួក​គេ មាន​ម្នាក់​ជា​បណ្ឌិត​ខាង​វិន័យទ...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម