សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

មើលទាំងអស់
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូល ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លូកា ១៧,២៦_៣៦

26 នៅគ្រាដែលបុត្រមនុស្សយាងមក ក៏ដូចនៅជំនាន់លោកណូអេ*ដែរ។27 កាលណោះមនុស្ស‌ម្នាគិតតែស៊ីផឹក រៀប‌ការប្ដីប្រពន្ធ រហូតដល់ថ្ងៃលោកណូអេចូលក្នុងទូកធំ ហើយទឹកជំនន់ឡើងលិចបំផ្លាញមនុស្សអស់ ។28 នៅគ្រាបុត្រមនុស...