ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ សន្តលូកា ១.២៦-៣៨ ប្រាំ​មួយ​ខែ​ក្រោយ​មក ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់​បាន​ចាត់​ទេវទូត​កាព្រី‌អែល​ឲ្យ​ទៅ​ភូមិ​ណាសា‌រ៉ែត ក្នុង​ស្រុក​កាលី‌ឡេ ដើម្បី​ជួប​នឹង​ស្ត្រី​ក្រមុំ​ព្រហ្មចារី​ម្នាក់ ...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម