សេចក្តីប្រកាសថ្មី

មើលជាវីដេអូ

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

ទាញយក អ្នកនាំសារ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំលឹក សន្ត យ៉ូហាន នៃព្រះឈើឆ្កាង ជាបូជាចារ្យ និងជាគ្រូបាធ្យាយព្រះសហគមន៍ អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤៨,១៧-១៩ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១១,១៦-១៩ 16 តើខ្ញុំអាចប្រដូចមនុស្សជំនាន់នេះទៅនឹងជនប្រភេទណា? អ្...