សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះ‌យេស៊ូ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ជា​ប្រស្នា​ទៅ​ពួក​គេ​ម្ដង​ទៀត​ថា៖ «ព្រះ‌រាជ្យ​នៃ​ស្ថាន​បរម‌សុខ​ប្រៀប​បាន​នឹង​ស្ដេច​មួយ​អង្គ ដែល​រៀប​វិវាហ‌មង្គល‌ការ​ព្រះ‌រាជ​បុត្រ។ ព្រះ‌រាជា​ចាត់​រាជ​បម្រើ​ឲ្យ​...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម