ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ (ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩)

ពួក​ខាង​គណៈ‌ផារីស៊ី​ទូល​សួរ​ព្រះ‌យេស៊ូ​ថា ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់​នឹង​យាង​មក​គ្រង​រាជ្យ​នៅ​ពេល​ណា។ ព្រះ‌អង្គ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​តប​ទៅ​គេ​ថា៖ «ព្រះ‌រាជ្យ​ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់​មិន‌មែន​មក តាម​បែប​ដែល​មនុស្ស​អាច...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម