សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ២,១-១១ពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណា 1 បីថ្ងៃក្រោយមក មានគេរៀបពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណា ក្នុងស្រុកកាលី‌ឡេ។ មាតាព្រះ‌យេស៊ូនៅទីនោះ 2 ហើយគេក៏បានយាងព្រះ‌យេស៊ូ និងអញ្ជើញពួកសិស្...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម