ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ២០,១៧-២៩ ព្រះ‌យេស៊ូប្រកាសអំពីព្រះ‌អង្គចូលទិវង្គត 17 កាលព្រះ‌យេស៊ូកំពុងយាងឡើងទៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម ព្រះ‌អង្គនាំសិស្ស*ទាំងដប់‌ពីររូបទៅដាច់ឡែកពីគេ។ នៅតាមផ្លូវ ព្រះ‌អង្គមា...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម