សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៨,២២-២៦ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យភ្លឺ 22 ព្រះ‌យេស៊ូ និងពួកសិស្ស*ធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិបេត‌សៃ‌ដា។ នៅពេលនោះ មានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកគាល់ព្រះ‌អង្គ ហើយទូល...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម