ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

30 គេទូលសួរព្រះ‌អង្គទៀតថា៖ «តើលោកធ្វើការអ្វីជាទីសម្គាល់ឲ្យយើងខ្ញុំឃើញ និងជឿលោក? តើលោកធ្វើកិច្ច‌ការអ្វីខ្លះ?។ 31 បុព្វ‌បុរសរបស់យើងបានបរិភោគនំម៉ាណា នៅវាលរហោ‌ស្ថានដូចមានសេចក្ដីចែងទុកក្នុងគម្ពី...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម