ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

ទាញយក អ្នកនាំសារ

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ៣៥,១-១០ទំនុកតម្កើង លេខ៨៥, ៩-១៤ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ៥,១៧-២៦ 17ថ្ងៃមួយ ព្រះយេស៊ូកំពុងតែបង្រៀនបណ្ដាជន មានពួកខាងគណៈផារីស៊ី និង អ្នកប្រាជ្ញខាងវិន័យ អង្គុយស្ដាប់ព្រះអង្គដែរ។...