សម្ពន្ធមេត្រីថ្មី

១- ម៉ាថាយ    មថ ២- ម៉ាកុស មក

  ៣- លូកា លក

 

  ៤- យសន្ត ម៉ាកុសកិច្ចការ កក

 

  ៦- រ៉ូម រ៉ូម

 

  ៧- កូរិនថូស ទី១ ១ករ

 

  ៨- កូរិនថូស ទី២ ២ករ

 

  ៩- កាឡាទី កាឡ

 

  ១០- អេភេសូ អភ

 

  ១១- ភីលីព ភីល

 

  ១២- កូឡូស កូឡ

 

  ១៣- ថេស្សាឡូនិក ទី១ ១ថស

 

  ១៤- ថេស្សាឡូនិក ទី២ ២ថស

 

  ១៥- ធីម៉ូថេ ទី១ ១ធម

 

  ១៦- ធីម៉ូថេ ទី២ ២ធម

 

  ១៧- ទីតុស ទត

 

  ១៨- ភីលេម៉ូន ភល

 

  ១៩- ហេប្រឺ ហប

 

  ២០- យ៉ាកុប យក

 

  ២១- ពេត្រុស ទី១ ១ពត្រ

 

  ២២- ពេត្រុស ទី២ ២ពត្រ

 

  ២៣- យ៉ូហាន ទី១ ១យហ

 

  ២៤- យ៉ូហាន ទី២ ២យហ

 

  ២៥- យ៉ូហាន ទី៣ ៣យហ

 

  ២៦- យូដាស យដ

 

  ២៧- វិវរណៈ វវ