សម្ពន្ធមេត្រីថ្មី

ម៉ាថាយ    មថ ម៉ាកុស មក លូកា លក យូហាន យហ
  ៦- រ៉ូម រ៉ូម
  ៧- កូរិនថូស ទី១ ១ករ
  ៨- កូរិនថូស ទី២ ២ករ
  ៩- កាឡាទី កាឡ
  ១០- អេភេសូ អភ
  ១១- ភីលីព ភីល
  ១២- កូឡូស កូឡ
  ១៣- ថេស្សាឡូនិក ទី១ ១ថស
  ១៤- ថេស្សាឡូនិក ទី២ ២ថស
  ១៥- ធីម៉ូថេ ទី១ ១ធម
  ១៦- ធីម៉ូថេ ទី២ ២ធម
  ១៧- ទីតុស ទត
  ១៨- ភីលេម៉ូន ភល
  ១៩- ហេប្រឺ ហប
  ២០- យ៉ាកុប យក
  ២១- ពេត្រុស ទី១ ១ពត្រ
  ២២- ពេត្រុស ទី២ ២ពត្រ
  ២៣- យ៉ូហាន ទី១ ១យហ
  ២៤- យ៉ូហាន ទី២ ២យហ
  ២៥- យ៉ូហាន ទី៣ ៣យហ
  ២៦- យូដាស យដ
  ២៧- វិវរណៈ វវ