Testing

ម៉ាថាយ(មថ) ធីម៉ូថេ ទី១ (១ធម)
ម៉ាកុស (មក) ធីម៉ូថេ ទី១ (២ធម)
លូកា (លក) ទីតុស (ទត)
យ៉ូហាន (យហ) ភីលេម៉ូន (ភល)
កិច្ចការ (កក) ហេប្រឺ (ហប)
រ៉ូម (រ៉ូម) យ៉ាកុប (យក)
កូរិនថូស ទី១ (១ករ) ពេត្រុស ទី១ (១ពត្រ)
កូរិនថូស ទី២ (២ករ) ពេត្រុស ទី២ (២ពត្រ)
កាឡាទី(កាឡ) យ៉ូហាន ទី១ (១យហ)
អេភេសូ (អភ) យ៉ូហាន ទី២ (២យហ)
ភីលីព (ភល) យ៉ូហាន ទី៣ (៣យហ)
កូឡូស (កូឡ) យូដាស (យដ)
ថេស្សាឡូនិក ទី១ (១ថស) វិវរណៈ (វវ)
ថេស្សាឡូនិក ទី២ (២ថស)