ទំនុកតម្កើង(៧០)

ព្រះអម្ចាស់អើយ សូមយាងមកសង្គ្រោះទូលបង្គំ
១ បទពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។
ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។ សំរាប់ពិធីរំលឹក។
២ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមយាងមករំដោះទូលបង្គំផង!
ព្រះអម្ចាស់អើយ សូមយាងមកសង្គ្រោះទូលបង្គំជាប្រញាប់!
៣ សូមអោយអស់អ្នកដែលប៉ុនប៉ង ព្យាបាទជីវិតទូលបង្គំ ត្រូវអាប់អោន និងអាម៉ាស់មុខ!
សូមអោយអស់អ្នកដែលចង់ធ្វើអោយទូលបង្គំវេទនា ត្រូវដកខ្លួនថយ និងបាក់មុខ!
៤ សូមអោយអស់អ្នកដែលសើចចំអកដាក់ទូលបង្គំ ត្រូវបរាជ័យ ទាំងបាត់បង់កិត្តិយស!
៥ រីឯអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គវិញ សូមអោយគេបានសប្បាយរីករាយ រួមជាមួយព្រះអង្គ
សូមអោយអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គ
អាចថ្លែងឥតឈប់ឈរថា «សូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់!»
៦ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ ទូលបង្គំជាមនុស្សកំសត់ទុគ៌ត សូមប្រោសប្រណីដល់ទូលបង្គំផង!
ព្រះអង្គតែងតែសង្គ្រោះ និងរំដោះទូលបង្គំ
ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមយាងមកកុំបង្អង់ឡើយ!