ទំនុកតម្កើង(៦៧)

សូមអោយប្រជាជនទាំងឡាយនាំគ្នាលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់
១ បទពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។ ប្រគំជាមួយតូរ្យតន្ត្រីដែលមានខ្សែ។
ទំនុកតម្កើង។ ចំរៀងតម្កើងព្រះជាម្ចាស់។
២ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមប្រណីសន្ដោសយើងខ្ញុំ សូមប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំ
សូមទតមកយើងខ្ញុំដោយ ព្រះហឫទ័យសប្បុរសផង! – សំរាក
៣ ដូច្នេះ មនុស្សនៅលើផែនដី នឹងស្គាល់មាគ៌ារបស់ព្រះអង្គ
ហើយក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំងឡាយ គេនឹងស្គាល់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គ!
៤ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមអោយប្រជាជន ទាំងឡាយនាំគ្នាលើកតម្កើងព្រះអង្គ
សូមអោយប្រជាជនទាំងអស់រួមគ្នា លើកតម្កើងព្រះអង្គ!
៥ មហាជននាំគ្នាសប្បាយរីករាយ នាំគ្នាស្រែកជយឃោស
ដ្បិតព្រះអង្គគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រនានា ដោយយុត្តិធម៌
ហើយព្រះអង្គដឹកនាំមហាជនទាំងឡាយ នៅលើផែនដី។ – សំរាក
៦ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមអោយប្រជាជនទាំងឡាយ នាំគ្នាលើកតម្កើងព្រះអង្គ
សូមអោយប្រជាជនទាំងអស់រួមគ្នា លើកតម្កើងព្រះអង្គ!
៧ ផែនដីបានបង្កើតភោគផល ព្រោះព្រះជាម្ចាស់
ជាព្រះនៃយើងបានប្រទានពរអោយយើង។
៨ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអោយយើង
សូមអោយប្រជាជនទាំងប៉ុន្មាន ដែលរស់នៅទីដាច់ស្រយាលនៃផែនដី
គោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គ!