ទំនុកតម្កើង(៥៤)

សូមរកយុត្តិធម៌អោយទូលបង្គំផង
១ ទំនុកពីសៀវភៅរបស់គ្រូចំរៀង។ ប្រគំជាមួយតន្ត្រីដែលមានខ្សែ។
កំណាព្យរបស់ស្ដេចដាវីឌ ២ នៅពេលដែលជនជាតិស៊ីភមកទូលស្ដេចសូលថា
ស្ដេចដាវីឌនៅលាក់ខ្លួនជាមួយពួកគេ។
៣ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមសង្គ្រោះទូលបង្គំ ដោយយល់ដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ
សូមរកយុត្តិធម៌អោយទូលបង្គំ ដោយយល់ដល់ឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គ។
៤ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់ទូលបង្គំ
សូមផ្ទៀងព្រះកាណ៌ស្ដាប់ពាក្យរបស់ទូលបង្គំផង
៥ ដ្បិតជនបរទេសលើកគ្នាប្រឆាំងនឹងទូលបង្គំ មនុស្សឃោរឃៅចង់ដកជីវិតទូលបង្គំ
ចិត្តអ្នកទាំងនោះ មិនរវីរវល់នឹងព្រះជាម្ចាស់ទេ។ – សំរាក
៦ ក៏ប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់នឹងសង្គ្រោះខ្ញុំ ព្រះអម្ចាស់នឹងការពារជីវិតខ្ញុំ។
៧ ព្រះអង្គនឹងតបស្នងទៅខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំ តាមអំពើដែលគេប្រព្រឹត្ត។
សូមកំទេចពួកគេអោយវិនាសសូន្យឈឹងទៅ
ដោយយល់ដល់ព្រះហឫទ័យស្មោះ ត្រង់របស់ព្រះអង្គ!
៨ ទូលបង្គំនឹងថ្វាយយញ្ញបូជាចំពោះព្រះអង្គ ដោយស្មោះអស់ពីចិត្ត
ឱព្រះអម្ចាស់អើយ ទូលបង្គំនឹងលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះអង្គ
ព្រោះព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសប្បុរស។
៩ ព្រះអង្គបានរំដោះទូលបង្គំ អោយរួចផុតពីអាសន្នគ្រប់បែបយ៉ាង
ហើយទូលបង្គំនឹងឃើញខ្មាំងសត្រូវ របស់ទូលបង្គំបរាជ័យ។