ទំនុកតម្កើង(២៩)

ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់
១ ទំនុកតម្កើងរបស់ស្ដេចដាវីឌ។
ពពួកទេវទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អើយ ចូរនាំគ្នាតម្កើងព្រះអម្ចាស់
ចូរលើកតម្កើងសិរីរុងរឿង និងតេជានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់។
២ ចូរលើកតម្កើងព្រះនាមដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់
ចូរនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់ នៅពេលព្រះអង្គសំដែងភាពវិសុទ្ធ របស់ព្រះអង្គ!។
៣ ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ លាន់ឮឡើងនៅពីលើផ្ទៃទឹក
ព្រះជាម្ចាស់ប្រកបដោយសិរីរុងរឿង ធ្វើអោយផ្គរលាន់ឮឡើង
ព្រះអម្ចាស់គង់នៅពីលើមហាសាគរ។
៤ ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ លាន់ឮឡើងប្រកបដោយប្ញទ្ធានុភាព
ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ លាន់ឮឡើងប្រកបដោយភាពថ្កុំថ្កើង
៥ ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ ធ្វើអោយបាក់ដើមឈើដ៏ធំៗ
ព្រះអម្ចាស់បំបាក់ដើមឈើដ៏ធំៗនៅភ្នំលីបង់។
៦ ព្រះអង្គធ្វើអោយដើមឈើទាំងនោះលោត ដូចកូនគោលោត
ព្រះអង្គធ្វើអោយភ្នំលីបង់ និងភ្នំស៊ីរាន លោត ដូចកូនក្របីលោត។
៧ ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ បានធ្វើអោយមានរន្ទះលេចចេញមក។
៨ ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ បានធ្វើអោយកក្រើកវាលរហោស្ថាន
ព្រះអម្ចាស់ធ្វើអោយរញ្ជួយវាលរហោស្ថានកាដែស។
៩ ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ អង្រួនសត្វក្ដាន់ញីអោយកើតកូន
និងធ្វើអោយព្រៃឈើជ្រុះស្លឹកអស់។
ពេលនោះ អ្វីៗសព្វសារពើនឹងស្រែកឡើង ក្នុងព្រះវិហារថា
«សូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងព្រះអម្ចាស់!»។
១០ ព្រះអម្ចាស់គ្រប់គ្រងលើទឹកជំនន់ធំ
ព្រះអម្ចាស់គ្រងរាជ្យរហូតតទៅ
១១ ព្រះអម្ចាស់ប្រទានឫទ្ធានុភាព អោយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ
ព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរអោយប្រជារាស្ត្រ របស់ព្រះអង្គមានសន្តិភាព។