ទំនុកតម្កើង(២៦)

ពាក្យទូលអង្វររបស់មនុស្សសុចរិត
១ ទំនុករបស់ស្ដេចដាវីឌ។
ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមរកយុត្តិធម៌អោយទូលបង្គំផង
ដ្បិតទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ!
ទូលបង្គំទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ ដោយឥតសង្ស័យឡើយ។
២ ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមស្ទង់ និងល្បងមើលចិត្តទូលបង្គំ
សូមពិនិត្យមើលជំរៅចិត្តគំនិតទូលបង្គំចុះ។
៣ ទូលបង្គំនឹកគិតពីព្រះហឫទ័យមេត្តា ករុណារបស់ព្រះអង្គជានិច្ច
ហើយទូលបង្គំប្រព្រឹត្តតាមសេចក្ដីពិតរបស់ព្រះអង្គ។
៤ ទូលបង្គំមិនអង្គុយរួមជាមួយមនុស្សខិលខូចឡើយ
ទូលបង្គំក៏មិនសេពគប់ជាមួយ មនុស្សមានពុតត្បុតដែរ។
៥ ទូលបង្គំមិនចូលចិត្តនៅរួមជាមួយ ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់
ហើយទូលបង្គំមិនអង្គុយរួមជាមួយ មនុស្សពាលទេ។
៦ ឱព្រះអម្ចាស់អើយ ទូលបង្គំលាងដៃទុកជា សញ្ញាបញ្ជាក់ថា ទូលបង្គំជាមនុស្សឥតសៅហ្មង
ហើយទូលបង្គំដើរជុំវិញអាសនៈរបស់ព្រះអង្គ
៧ ទាំងបន្លឺសំឡេងច្រៀងអរព្រះគុណព្រះអង្គ
និងរៀបរាប់អំពីការអស្ចារ្យ ទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះអង្គ។
៨ ឱព្រះអម្ចាស់អើយ! ទូលបង្គំចូលចិត្តស្នាក់នៅក្នុង ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គណាស់
គឺនៅក្នុងកន្លែងដែលមានសិរីរុងរឿង របស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅ។
៩ សូមកុំទុកអោយទូលបង្គំស្លាប់ជាមួយ មនុស្សបាបឡើយ
ហើយក៏កុំដកជីវិតទូលបង្គំ រួមជាមួយមនុស្សដែលបង្ហូរឈាមគេដែរ។
១០ អ្នកទាំងនោះតែងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត គ្រប់ពេលវេលា
ហើយពួកគេក៏ចូលចិត្តស៊ីសំណូកដែរ!
១១ រីឯទូលបង្គំវិញ ទូលបង្គំប្រព្រឹត្តតែអំពើទៀងត្រង់។
សូមរំដោះទូលបង្គំ សូមប្រណីសន្ដោសទូលបង្គំផង!។
១២ ទូលបង្គំឈរនៅកន្លែងដ៏សុចរិត
ទូលបង្គំនឹងលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ នៅក្នុងអង្គប្រជុំ!។