មាតិកា

លិខិត​​របស់​លោក​ប៉ូល​ផ្ញើ​ជូន
លោក​ភីលេម៉ូន
ពាក្យលំនាំ

លោកភីលេម៉ូន ជាអ្នកធំមួយរូបដែលជឿព្រះគ្រីស្ដ ហើយប្រហែលជាលោកត្រូវជាសមាជិកមួយរូបក្នុងក្រុមជំនុំ/ ព្រះសហគមន៍​នៅ​ក្រុងកូឡូស។ គាត់ត្រូវជាមិត្ដភក្ដិរបស់លោកប៉ូល (ខ១)។ គាត់មានខ្ញុំបម្រើម្នាក់ ឈ្មោះអូនេស៊ីម ដែលបានរត់ចេញពីផ្ទះ។ អូនេស៊ីមបានទៅជួបលោកប៉ូល ហើយក៏ប្រែចិត្ដជឿព្រះយេស៊ូដែរ។ លោកប៉ូលបានសម្រេចចិត្ដចាត់គាត់ឲ្យវិញត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់​របស់ខ្លួនវិញ ហើយលោកបានសរសេរលិខិតឲ្យ គាត់កាន់ទៅជាមួយផង។ ក្នុងលិខិតនេះ លោកប៉ូលបានសុំឲ្យលោកភីលេម៉ូនទទួល​អូនេស៊ីម ក្នុងឋានៈជាបងប្អូនរួមជំនឿ គឺមិនមែនជាខ្ញុំបម្រើ ទៀតទេ (ធម្មតាទាសករដែលរត់ដូច្នេះ តែងតែទទួលទោសជាទម្ងន់)។

គោលសំខាន់ៗ
យើងសង្កេតឃើញថាលោកប៉ូឡពុំបានបង្គាប់បញ្ជាលោកភីលេម៉ូនទេ ហើយលោកក៏ពុំបានជំទាស់នឹងសិទ្ធិរបស់លោកភីលេម៉ូន ​ដែលជាម្ចាស់ លើអូនេស៊ីមដែរ។ លោកគ្រាន់តែរំលឹកលោកភីលេម៉ូន និង អស់អ្នកដែលអានលិខិតនេះ អំពីព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់​របស់ព្រះគ្រីស្ដ ដែល នាំមនុស្សឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នា តាមបែបមួយថ្មី សមជាអ្នកដែលបានទទួលជីវិតថ្មី។

គំរោងគម្ពីរភីលេម៉ូនៈ
សេចក្ដីផ្ដើម ១-៣
លោកប៉ូលសរសេរលោកភីលេម៉ូន ៤-៧
លោកប៉ូលសុំអនុគ្រោះអូនេស៊ីម ៨-២២
អវសានកថា ២៣-២៥