សម្ពន្ធមេត្រីចាស់

កំណើតពិភពលោក (កណ) សេរីភាព (ស.រ) លេវីវិន័យ (លវ) ជំរឿនប្រជាជន (ជរ) ទុតិយកថ (ទក) លោកយ៉ូស៊ូអា (យស) វិរៈបុរស់ (វប) អេសាយ (អស) សាម៉ូអែលទី ១ (១សម) សាម៉ូអែលទី ២ (២សម) ពង្សាវតារក្សត្រ  ទី  ១(ពង្ស១) ពង្សាវតារក្សត្រ  ទី  ២ (ពង្ស២) ព្យាការីយេរេមី (យរ) អេសេគីអែល (អគ) ព្យាការីហូសេ (ហស) យ៉ូអែល (យអ) អេម៉ូស (អម) អូបាឌី (អឌ) ព្យាការីយ៉ូណាស (យណ) ព្យាការីមីកា (មីក) ព្យាការីណាហ៊ូម (ណហ) ពេព្យាការីហាបាគូក (ហគ) ព្យាការី​សេផានី (សផ) ព្យាការីហាកាយ (ហក) ព្យាការីម៉ាឡាគី (មគ) ទំនុកតម្កើង (ទំន) លោកយ៉ូប (យប) សុភាសិត (សុភ) ព្រះបាទសាឡូម៉ូន (បច) សាស្ដា (សស) សំណោក (សណ) ព្រះនាងអេសធែរ (អធ) ដានីអែល (ដន) លោកអែសរ៉ា (អរ) របារក្សត្រ  ទី  ១ (១របា) របារក្សត្រ  ទី ២១ (២របា) លោកនេហេមី (នហ) នាងយូឌីត (យឌ) លោកតូប៊ីត (តប) ម៉ាកាបាយ ១ (១មបា) ម៉ាកាបាយ ២ (២មបា) ព្រះប្រាជ្ញាញាណ (ប្រាញ) សាការី (សក) បារូក (បារ) បេនស៊ីរ៉ាក់ (បសរ)