កាលវិភាគបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូត/ Christmas Schedule 2019

I. ភូមិភាគ ភ្នំពេញ
1. មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញ ខាងជើង
Pastoral Center of North Phnom Penh

♰ ព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប (ផ្សារតូច)
♰ St. Joseph Church (Psar Touch)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ០៦ៈ ៣០ ល្ងាច
Date            : Tuesday, 24th of December 2019 at 06: 30 PM
ទីតាំង៖ 

♰ ព្រះវិហារព្រះមាតានៃសន្តិភាព (អរិយក្សត្រ)

♰ ព្រះវិហារសន្ត យ៉ូសែបសែន សុខ
♰ St. Joseph Church (Sen Sok)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង៖ ០៥ៈ០០ ល្ងាច
Date :           Monday, 24th of December 2019 at 05:00 PM 

♰ ព្រះវិហ៊ារសន្តម៉ារីម៉ាដាឡា (ស្វាយប៉ាក)
♰ St.Mary Magdalene Church ( Svay Pak)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Monday, 24th of December 2019 at 06:00 PM 

មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី
Pastoral Center of Phnom Penh Thmey 

♰ ព្រះវិសន្ត សិលា និងសន្ត ប៉ូល (ភ្នំពេញថ្មី)
♰ St. Peter and St. Paul Church (Phnom Penh Thmey)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង៖ ០៦ៈ០០ ល្ងាច
Date :            Tuesday , 24th of December 2019 at 06: 00 PM
                      ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង៖ ០៦ៈ០០ ព្រឺក
                      Wednesday, 25th of December 2019 at 09:00 AM
ទីតាំង៖
Location:

តំបន់ភ្នំពេញ ខាងត្បូង
Pastoral of Southern Phnom Penh

♰ ព្រះវិហារព្រះកុមារយេស៊ូ (បឹងទំពុន)
♰ Child of Jesus Church ( Beong Tumpun)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ៤៥ ល្ងាច
Date :            Monday, 24th of December 2019 at 06: 45 PM
                      ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង៖ ០៦ៈ៣០ ល្ងាច
                      Tuesday, 25th of December 2019 at 09:00 AM
ទីតាំង៖
Location: [Child Jesus Catholic Church, 10BT, Phnom Penh”]

តំបន់ក្រុងព្រះសីហនុ – កោះកុង – កំពងៀ់ស្ពឺ
Pastoral of Sihanouk – Koh Kong _ Kampong Speu

♰ ព្រះសហកមន៍សន្តី មីកាអែល កំពង់សោម
♰ St. Michael Church 

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ៣០ ល្ងាច
Date :            Monday, 24th of December 2019 at 06: 30 PM
                      ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៨ៈ០០ ព្រឹក
                      Tuesday, 25th of December 2019 at 08:00 AM
ទីតាំង៖
Location: 

♰ ព្រះសហគមន៍សន្ត ម៉ាទីនត្រែងត្រយឹង
♰ St. Martin Church (Traing Traying) 

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 25th of December 2019 at 06: 00 PM 
ទីតាំង៖          គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:     No Google Map to Show                

♰ ព្រះសហមន៍បឹងតាព្រហ្ម
♰ St. Dominic Church Beong Ta Prum 

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៤ៈ០០ ល្ងាច
Date :           Wednesday, 26th of December 2019 at 04:00 PM 
ទីតាំង៖          គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:     No Google Map to Show     

♰ ព្រះសហគមន៍កោះកុង 
♰ St. Mathew Church (Koh Kong)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ​ព្រហស្បតិ៍​ ទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦៖០០ ល្ងាច
Date :           Thursday, 27th of December 2019 at 06:00 PM 
ទីតាំង៖         គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:    No Google Map to Show     

♰ ព្រះសហគមន៍ស្រែអំបិល
♰ St. Teresa Church (Sre Ambel)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ​សុក្រ​ ទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៤៖០០ ល្ងាច
Date :           Friday, 28th of December 2019 at 04:00 PM 
ទីតាំង៖         
Location:    

តំបន់កំពត – កែប
Pastoral Center of Kampot & Kep

♰ ព្រះសហគមន៍ដុន បូស្កូកែប
♰ Don Bosco Church (Don Bosco Technical School Kep)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៤ៈ០០ ល្ងាច
Date :           Saturday, 24th of December 2019 at 04:00 PM 
ទីតាំង៖          
Location:     

♰ ព្រះសហគមន៍កំពត
♰ St. Augustine (Kampot province)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៣ៈ០០ ល្ងាច
Date :           Saturday, 22th of December 2019 at 03:00 PM 
ទីតាំង៖          
Location:     

♰ ព្រះសហគមន៍ជុំគីរី (កំពត)
♰ St. Joseph Church (Chumkiri, Kampot)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០២ៈ០០ ល្ងាច
Date :           Sunday, 24th of December 2019 at 02:00 PM 
ទីតាំង៖          
Location:     

♰ ព្រះសហគមន៍កោះស្លា (កំពត)
♰ St. Paul Church (Koh Sla)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០២ៈ០០ ល្ងាច
Date :           Monday, 22th of December 2019 at 02:00 PM 
ទីតាំង៖         គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:    No Google Map to Show    

♰ ព្រះសហគមន៍ប្រែកប្រស់ (កំពត)
♰ St. Peter Church (Prek Prosh)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០២ៈ០០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 28th of December 2019 at 02:00 PM 
ទីតាំង៖         គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:   

តំបន់តាកែវ

II. ភូមិភាគ កំពង់ចាម

♰ ​ព្រះសហគមន៍កំពង់ចាមក្រុង
♰ Kampong Cham City Parish

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៧ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Saturday, 22nd of December 2019 at 07: 00 PM 
ទីតាំង៖       
Location:   

♰ ​ព្រះសហគមន៍កោះរការ
♰ St. Francis and St. Clara of Assisi (Koh Roka Parish)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 24th of December 2019 at 06: 00 PM 
ទីតាំង៖         គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:    No Google Map to Show

♰ ព្រះសហគមន៍ក្តុរលើ
♰ St. Joseph Kdol Leu Parish

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Wednesday, 25th of December 2019 at 06: 00 PM 
ទីតាំង៖         គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:    No Google Map to Show

♰ ព្រះសហគមន៍មណ្ឌលគិរី
♰ Mondolkiri Parish

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៧ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Saturday, 22nd of December 2019 at 07: 00 PM 
ទីតាំង៖       
Location:   

♰ ព្រះសហគមន៍រតនគីរី
♰ Ratanakiri Parish

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៥ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Saturday, 22nd of December 2019 at 05: 00 PM 
ទីតាំង៖       
Location:   

♰ ព្រះសហគមន៍ស្ទឹងត្រែង
♰ Steng Treng Parish

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៥ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 24th of December 2019 at 05: 00 PM 
ទីតាំង៖         
Location:   

♰ ព្រះសហគមន៍ស្វាយរៀង
♰ Svay Rieng Parish

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Wednesday, 25th of December 2019 at 06: 00 PM 
ទីតាំង៖         គ្មានសញ្ញាបង្ហាញពី Google Map ទេ
Location:    No Google Map to Show

♰ ព្រះសហគមន៍ព្រៃវែង
♰ Prey Veng Catholic Church

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Wednesday, 25th of December 2019 at 06: 00 PM 
ទីតាំង៖       
Location: 

♰ ព្រះសហគមន៍ អ្នកលឿង
♰ Nak Leoung Church

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៦ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 24th of December 2019 at 06: 00 PM 
ទីតាំង៖         អត់មាន
Location:    No

III. ភូមិភាគ បាត់ដំបង

♰ ព្រះសហគមន៍បាត់ដំប​ងក្រុង
♰ Our Lady of Assumption Parish (Battambang City)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៧ៈ ០០ ល្ងាច អភិបូជា ម៉ោង ០៨ៈ ០០ ព្រឹក
Date :           Tuesday, 24th of December 2019 at 07: 00 PM Mass at 08:00 AM
ទីតាំង៖         
Location:   

♰ ព្រះសហគមន៍កំពង់ឆ្នាំង
♰ St. Peter Church (Kampong Chhnang)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៥ៈ ៣០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 24th of December 2019 at 05: 30 PM 
ទីតាំង៖         
Location:   

♰ ព្រះសហគមន៍កំពង់ធំ
♰ Presbyterate (Kampong Thom)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៥ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 24th of December 2019 at 05: 00 PM 
ទីតាំង៖         
Location:   

♰ ព្រះសហគមន៍ពោធិ៍សាត់
♰ St. James Parish ( Pursat)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៖ ០៥ៈ ០០ ល្ងាច
Date :           Tuesday, 24th of December 2019 at 05: 00 PM 
ទីតាំង៖         
Location: