សម្ពន្ធមេត្រីថ្មី

ម៉ាថាយ    (មថ) ម៉ាកុស (មក) លូកា (លក) យ៉ូហាន (យហ) កិច្ចការ (កក) រ៉ូម (រ៉ូម) កូរិនថូស ទី១ (១ករ) កូរិនថូស ទី២ (២ករ) កាឡាទី(កាឡ) អេភេសូ (អភ) ភីលីព (ភល) កូឡូស (កូឡ) ថេស្សាឡូនិក ទី១ (១ថស) ថេស្សាឡូនិក ទី២ (២ថស) ធីម៉ូថេ ទី១ (១ធម) ធីម៉ូថេ ទី១ (២ធម) ទីតុស (ទត) ភីលេម៉ូន (ភល) ហេប្រឺ (ហប) យ៉ាកុប (យក) ពេត្រុស ទី១ (១ពត្រ) ពេត្រុស ទី២ (២ពត្រ) យ៉ូហាន ទី១ (១យហ) យ៉ូហាន ទី២ (២យហ) យ៉ូហាន ទី៣ (៣យហ) យូដាស (យដ) វិវរណៈ (វវ)