កាលវិភាគ អភិបូជា

កាលវិភាគ អភិបូជាថ្ងៃអាទិត្យ

ឈ្មោះព្រះសហគមន៍ ម៉ោង បូជាចារ្យ
ព្រះសហគមន៍ព្រះកុមារយេស៊ូបឹងទំពុន 09:00 ព្រឹក លោក ដាមៀន
ព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែបផ្សារតូច 08:00 ព្រឹក
04:00 ល្ងាច
លោក ឆ័ត្រចារី
ព្រះសហគមន៍សន្តសិលា និងសន្តប៉ូលភ្នំពេញថ្មី 09:00 ព្រឹក លោកជា ហ្សង់លី
ព្រះសហគមន៍សន្ត មីកាអែលក្រុងព្រះសីហនុ 8:00 ព្រឹក លោកអុន ស៊ុន