មាតិកា

លិខិត​របស់លោក​យ៉ាកុប
ពាក្យលំនាំ

លិខិតរបស់លោកយ៉ាកុប ផ្ញើជូនប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលបែកខ្ញែកគ្នា ក្នុងសកលលោកទាំងមួល (១.១) ជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ​អំពីរបៀបរស់នៅក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃរបស់គ្រីស្ដបរិស័ទ គឺមានរបៀបទាក់ទងជាមួយអ្នកជឿនិង អ្នកមិនជឿជាដើម។

អ្នកតែងៈ អ្នកខ្លះយល់ថា លោកយ៉ាកុបដែលតែងលិខិតនេះ គឺលោយ៉ាកុប ដែលត្រូវជាប្អូនរបស់ព្រះអម្ចាស់ (កាឡាទី១.១៩) អ្នក​ខ្លះទៀត ថាជាគ្រីស្ដទូតយ៉ាកុប ជាកូនរបស់លោកអាល់ថា (ម៉ាថាយ ១០.៣) ហើយអ្នកខ្លះទៀតថាជាគ្រីស្ដបរិស័ទជាតិយូដាមួយ​រូបឈ្មោះយ៉ាកុប។

គោលសំខាន់ៗ
លោកយ៉ាកុបទូន្មានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូ ឲ្យរស់នៅស្របតាមគោលជំនឿរបស់គ្រីស្ដបរិស័ទ។ គ្រីស្ដបរិស័ទមិនគ្រ់តែស្ដាប់ព្រះបន្ទូល​ប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវប្រតិបត្ដិតាមផងដែរ ។ ជំនឿដែលមិនបង្កើតផង (អំពើល្អ) ជាជំនឿឥតខ្លឹមសារ។ លោកយ៉ាកុបដាស់តឿនគ្រីស្ដ​បរិស័ទ ឲ្យស៊ូទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាកត្រូវទទួលអ្នកឯទៀតៗដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈ មិនរើសមុខ ត្រូវគោរពអ្នកក្រ និយាយស្ដីឲ្យចេះទប់​សំ​ដី ។ គាត់ស្ដី បន្ទោសពួកអ្នកមានយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះគេជិះជាន់អ្នកក្រ ។

នៅចុងបញ្ចប់លោកដាស់តឿនគ្រីស្ដបរិស័ទឲ្យព្យាយាមអធិស្ឋាន និង ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ។

គំរោងសំខាន់ៗ

  • សេចក្ដីផ្ដើម ១.១
  • ជំនឿ និង ប្រាជ្ញា ១.២-៨
  • អ្នកក្រ និង អ្នកមាន ១.៩-១១
  • ការល្បងជំនឿ និង ការល្បួង ១.១២-១៨
  • ការស្ដាប់ និង ការប្រព្រឹត្ដតាម ១.១៩-២៧
  • មិនត្រវប្រកាន់វណ្ណៈ ២.១-១៣
  • ជំនឿ និង អំពើល្អ ២.១៤-២៦
  • គ្រីស្ដបរិស័ទ និង អណ្ដាត ៣.១-១៨
  • គ្រីស្ដបរិស័ទ និង លោកីយ៍ ៤.១-៥.៦
  • ពាក្យទូន្មានផ្សេងៗ ៥.៧-២០