ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ ឬទាញយកសម្លេងដែលផ្សាយរួច

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសាឆ្នាំ២០២០

ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ សន្តយូ៉ហាន ១០.៣១-៤២ ​ជន​ជាតិ​យូដា​នាំគ្នា​រើស​ដុំថ្ម​ម្តង​ទៀត​បម្រុង​នឹង​គប់​សម្លាប់​ព្រះអង្គ។​ ព្រះ​យេស៊ូ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៅ​គេ​ថា៖​ «ខ្ញុំ​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ...

សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ទាញយក អ្នកនាំសារ

មើលជាវីដេអូ

តាមដានយើងតាម