ព្រះនាង​អេសធែរ (១០)

ព្រះចៅ​ស៊ែរសេស និង​លោក​ម៉ាដេកាយ
 ព្រះចៅ​ស៊ែរសេស​បាន​បង្ខំ​ប្រជាជន​ដែល​រស់ ​លើ​ដី​គោក និង​នៅ​តាម​កោះ​នានា អោយ​បង់​ពន្ធដារ។ ២ ឫទ្ធិ​អំណាច និង​វីរភាព​របស់​ព្រះរាជា ព្រម​ទាំង​សេចក្ដី​ដែល​រៀប​រាប់​អំពី​ព្រះរាជា ប្រទាន​តំណែង​ខ្ពង់ខ្ពស់​ដល់​លោក​ម៉ាដេកាយ​នោះ សុទ្ធ​តែ​មាន​ចែង​ទុក​ក្នុង​សៀវភៅ​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​របស់​ស្ដេច​ស្រុក​ម៉ែដ និង​ពែរ្ស។ ៣ លោក​ម៉ាដេកាយ​ដែល​ជា​ជន​ ជាតិ​យូដា​បាន​ទទួល​តំណែង​ធំ​ជាង​គេ បន្ទាប់​ពី​ព្រះចៅ​ស៊ែរសេស។ លោក​ជា​វរជន​មួយ​រូប​របស់​ជន​ជាតិ​យូដា ដែល​ជន​រួម​ជាតិ​របស់​លោក​គោរព​ស្រឡាញ់​គ្រប់ៗ​គ្នា។ លោក​តែងតែ​ផ្ដល់​ផល​ប្រយោជន៍ និង​សេចក្ដី​សុខ​ជូន​ប្រជាជន​របស់​លោក​ជានិច្ច៕