លោកអភិបាលទទួលបន្ទុក

លោកអភិបាលទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការអន្តរភូមិភាគ

 • គណៈកម្មការអប់រំជំនឿ
 • គណៈកម្មការពិធីបុណ្យ
 • គណៈកម្មការព្រះគម្ពីរ

            លោកអភិបាលទទួលបន្ទុក៖ លោកអភិបាល ស៊ូសៃរាជ្យ អន់តូនីសាមី

 • ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិក
 • ទេវវិទ្យាល័យ សន្តយ៉ូហានម៉ា​រីវីយ៉ាណែរ (រួមបញ្ចូលក្រុមអេម៉ាណូអែល ក្រុមសាមូអែល និងក្រុមមីកាអែល)
 • គណៈកម្មការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ
 • គណៈកម្មការសម្រាប់យុវជន យុវនារី
 • គណៈកម្មការសម្រាប់ជីវិតអ្នកបួស
 • ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ក្រុម​លោកអភិបាលអាស៊ី (FABC)
 • គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាល៖

            លោកអភិបាលទទួលបន្ទុក៖ លោកអភិបាល ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

 • គណៈកម្មការសង្គហៈ មេត្តាករុណា
 • គណៈកម្មការសម្រាប់ការសន្ទនាអន្តរសាសនា៖

            លោកអភិបាលទទួលបន្ទុក៖ លោកអភិបាល ហ្វីការេដូ អេនរីគេ