មាតិកា

ដានីអែល
ពាក្យលំនាំ

            អ្នក​បក​ប្រែ​គម្ពីរ​ដាមីអែល​ជា​ភាសា​ក្រិក បាន​បន្ថែម​អត្ថបទ​បី ដែល​គ្មាន​ចែង​ក្នុង​គម្ពីរ ភាសា​ហេប្រឺ។

            ជំពូក ៣ ជា​ពាក្យ​អធិដ្ឋាន ២ ដែល​ជន​ជាតិ​យូដា​តែង​តែ​សូត្រ​នៅ​ក្នុង​សាលា​ប្រជុំ (ធម្មសាលា) ហើយ​គេ​បញ្ចូល​ទុក​ជា​ពាក្យ​អធិដ្ឋាន​របស់​លោក​អសារីយ៉ា និង​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​លោក​ដានីអែល នៅ​ពេល​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​ទម្លាក់​ក្នុង​ភ្លើង។

ជំពូក ១៣ និង ១៤ គ្មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​រឿង​លោក​ដានីអែល​ទេ គឺ​គ្រាន់​តែ​លើក​តម្កើង លោក ដានីអែល​កាល​នៅ​ពី​កុមារ ឬ​កាល​នៅ​វ័យ​ចាស់​លោក​ប្រព្រឹត្ត​ការ​អស្ចារ្យ។