សភាលោកអភិបាល ឡាវ _កម្ពុជា

  (C.E.L.A.C)

អភិបាល​ប្រចាំប្រទសឡាវ៖
– លោកកាឌីណាល់​លូវីស ម៉ារីលីង ម៉ងខាណេឃូន
– លោកយ៉ូហាន​ខាំសេ​ វិថាវង្សជាអភិបាលចូលនិវត្តន៍នៃព្រះសហគមន៍វៀងចន្ទ
– លោកយ៉ូហាន ម៉ារីព្រីដា អ៊ីនធីរ័ត្ន អភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគសុវណ្ណខេត្ត និង​ជា​អនុប្រធាន​C.E.L.A.C
– លោក ព្យែរ៍​ បាច់ អភិបាល​ចូលនិវត្តន៍ព្រះសហគមន៍ប៉ាកសេ
– លោកទីតូ បនចុង ធូប៉ានហុង ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនៅហ្លួងប្រាបាង
– បូ. អានឌ្រូ ស៊ូកសាវ៉ាត នូណាសាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនៅភូមិភាគ​ប៉ាកសេ

អភិបាល​ប្រចាំ​ប្រទេសកម្ពុជា៖

  • លោក ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញ និងជាប្រធាន និង​ជាអគ្គលេខាធិការ CELAC
  • លោកស៊ូសៃរាជ្យ អន់តូនីសាមី ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគកំពង់ចាម
  • លោកហ្វីការេដូ អេនរីគេជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង

ប្រធាន និង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមសភាលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ ប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា C.E.L.A.C៖
            អភិ.ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

ភូមិរោងចក្រ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី​ ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

                        ប្រអប់សំបុត្រ 123 ភ្នំពេញ
 ទូរស័ព្ទ៖          023 640​0 841

  1.1.       តុលាការ​អន្តរភូមិភាគនៃ​ប្រទេសកម្ពុជា – ​ឡាវ

 Judicial Delegate:       បូ. រឿង ឆ័ត្រសិរី (096 342 2144)
         

  1.2.       Pontifical Mission Society for Laos and Cambodia

​ ប្រអប់សំបុត្រ 123 ភ្នំពេញ

 National Director of Pontifical Mission Societies for Laos and  

 Cambodia:     Rev.បូ. បេនីតេស ហ្គូស្តាវ៉ូ