ព្យាការីអេម៉ូស (០១)

១ នេះជាពាក្យរបស់លោក អម៉ូស ជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅភូមិតេកូអា រៀបរាប់អំពីនិមិត្តហេតុអស្ចារ្យដែលលោកបានឃើញ ស្ដីអំពីស្រុកអ៊ីស្រាអែល ពីរឆ្នាំមុនរញ្ជួយផែនដី គឺនៅរជ្ជកាលព្រះបាទអូស្យាសស្ដេចស្រុកយូដា ត្រូវនឹងរជ្ជកាលព្រះបាទយេរ៉ូបោម បុត្ររបស់ព្រះបាទយ៉ូអាស ស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែល។
២ លោកមានប្រសាសន៍ថា:
ព្រះអម្ចាស់ស្រែកគំរាមពីភ្នំស៊ីយ៉ូន
ព្រះអង្គបន្លឺព្រះសូរសៀងពីក្រុងយេរូសាឡឹម
វាលស្មៅរបស់ពួកគង្វាលក៏ក្រៀមស្ងួត
ហើយកំពូលភ្នំកាម៉ែលក៏ហួតហែងអស់ដែរ។

ព្រះបន្ទូលប្រឆាំងនឹងស្រុកស៊ីរី
៣ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា៖
«ដោយអ្នកក្រុងដាម៉ាស់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាប
ផ្ទួនៗគ្នាជាច្រើនដង
យើងនឹងដាក់ទោសពួកគេ ឥតប្រែប្រួលឡើយ
ព្រោះពួកគេបានកិនកំទេចអ្នកស្រុកកាឡាដ
នឹងរនាស់ដែក។
៤ ហេតុនេះយើងនឹងអោយភ្លើងឆាបឆេះវាំង
របស់ស្ដេចហាសែល
ព្រមទាំងឆេះកំទេចប្រាសាទរបស់
ស្ដេចបេនហាដាដទៀតផង។
៥ យើងនឹងបំបាក់រនុកទ្វារក្រុងដាម៉ាស់
យើងនឹងលុបបំបាត់ប្រជាជនអោយអស់ពី
ជ្រលងភ្នំ«ទុច្ចរិត»
ព្រមទាំងទម្លាក់អ្នកកាន់កាប់អំណាច
អោយបាត់អស់ពីក្រុង«សប្បាយ»
ហើយអ្នកស្រុកស៊ីរីនឹងត្រូវគេកៀរយកទៅ
ជាឈ្លើយនៅស្រុកគៀរ»។
នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់។

ព្រះបន្ទូលប្រឆាំងនឹងស្រុកភីលីស្ទីន
៦ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា៖
«ដោយអ្នកក្រុងកាសាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាប
ផ្ទួនៗគ្នាជាច្រើនដង
យើងនឹងដាក់ទោសពួកគេ ឥតប្រែប្រួលឡើយ
ព្រោះពួកគេបានចាប់ប្រជាជនទាំងភូមិៗ
យកទៅលក់អោយជនជាតិអេដុម។
៧ ហេតុនេះយើងនឹងអោយភ្លើងឆាបឆេះ
កំពែងក្រុងកាសា
ព្រមទាំងឆេះកំទេចប្រាសាទ
របស់ក្រុងនោះផង។
៨ យើងនឹងដកប្រជាជនទាំងអស់
ចេញពីក្រុងអាស្ដូត
ព្រមទាំងដកអ្នកកាន់កាប់អំណាច
ចេញពីក្រុងអាស្កាឡូន។
យើងនឹងប្រហារក្រុងអេក្រុន
ហើយអ្នកស្រុកភីលីស្ទីនដែលនៅសេសសល់
នឹងត្រូវវិនាស»
នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់។

ព្រះបន្ទូលប្រឆាំងនឹងក្រុងទីរ៉ុស
៩ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា៖
«ដោយអ្នកក្រុងទីរ៉ុសបានប្រព្រឹត្តអំពើបាប
ផ្ទួនៗគ្នាជាច្រើនដង
យើងនឹងដាក់ទោសពួកគេ ឥតប្រែប្រួលឡើយ
ព្រោះពួកគេប្រគល់ប្រជាជនទាំងភូមិៗ
អោយពួកអេដុមកៀរយកទៅ
ដោយឥតគោរពសន្ធិសញ្ញា
ដែលខ្លួនបានចុះជាមួយអ៊ីស្រាអែលឡើយ។
១០ ហេតុនេះយើងនឹងអោយភ្លើងឆាបឆេះ
កំពែងក្រុងទីរ៉ុស ព្រមទាំងឆេះកំទេច
ប្រាសាទរបស់ក្រុងនោះផង។
ព្រះបន្ទូលប្រឆាំងនឹងស្រុកអេដុម
១១ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា:
ដោយអ្នកស្រុកអេដុមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាប
ផ្ទួនៗគ្នាជាច្រើនដង
យើងនឹងដាក់ទោសពួកគេ ឥតប្រែប្រួលឡើយ
ព្រោះពួកគេបានដេញប្រហារបងប្អូនរបស់ខ្លួន
ដោយមុខដាវ ឥតត្រាប្រណី។
ពួកគេគិតតែពីបំផ្លាញ តាមកំហឹងរបស់ខ្លួន
ហើយចងគំនុំឥតឈប់ឈរឡើយ។
១២ ហេតុនេះយើងនឹងអោយភ្លើងឆាបឆេះ
ក្រុងតេម៉ន ព្រមទាំងឆេះកំទេចប្រាសាទ
របស់ក្រុងបូសរ៉ាផង»។

ព្រះបន្ទូលប្រឆាំងនឹងស្រុកអាំម៉ូន
១៣ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា៖
«ដោយអ្នកស្រុកអាំម៉ូនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាប
ផ្ទួនៗគ្នាជាច្រើនដង
យើងនឹងដាក់ទោសពួកគេ ឥតប្រែប្រួលឡើយ
ព្រោះពួកគេបានវះពោះស្ត្រីមានគភ៌
នៅស្រុកកាឡាដ
ដើម្បីវាតទឹកដីរបស់ខ្លួន។
១៤ ហេតុនេះយើងនឹងបញ្ឆេះភ្លើង
ដុតកំពែងក្រុងរ៉ាបា
ព្រមទាំងដុតកំទេចប្រាសាទរបស់ក្រុងនោះ
នៅថ្ងៃមានចំបាំង មានសំរែកសឹកសង្គ្រាម
និងមានខ្យល់ព្យុះបក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំង។
១៥ ស្ដេច និងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេ
នឹងត្រូវខ្មាំងចាប់យកទៅជាឈ្លើយសឹក»
នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់។