កំរងរូបភាព

អធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅ នៅមណ្ឌសកម្មភាព ភ្នំពេញថ្មី ធ្វើនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្ត សិលា និងសន្តប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី។ ០១ វិច្ឆិកា ២០១៨

This slideshow requires JavaScript.