កំរងរូបភាព

អគ្គសញ្ញាតែងតាំង លោកឧបដ្ឋាក ប៉ូលផ្រមផុង ស៊ីហារ៉ាត់ និង លោកឧបដ្ឋាកjoseph ទៅជា បូជាចារ្យ នៅព្រះវិហារសន្ត យ៉ូសែប ផ្សារតូចភ្នំពេញ ០៦ កក្កដា ២០១៩

This slideshow requires JavaScript.