កំរងរូបភាព

សិក្ខារសាលា នៃអង្គការករុណាបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

This slideshow requires JavaScript.