កំរងរូបភាព

រូបភាពនៃការប្រាព្ធពិធីបុណ្យចម្លងនៅព្រះសហគមន៍បាត់ដំបងក្រុង ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

This slideshow requires JavaScript.