មាតិកា (សន្ត ម៉ាថាយ

ដំណឹង‌ល្អរៀប‌រៀងដោយ លោកម៉ាថាយ

ពាក្យលំនាំ

លោកម៉ាថាយ ជាអ្នកទារពន្ធជាតិយូដាម្នាក់ ដែលពីដើមមានឈ្មោះថាលេវី។ ព្រះ‌យេស៊ូបានត្រាស់‌ហៅលោកមកធ្វើជាសាវ័ក ព្រមទាំងបានតែង‌តាំងលោកជាសាវ័កផង។

គោលបំណងរបស់លោកម៉ាថាយ

លោកបានតែងកណ្ឌគម្ពីរដំណឹង‌ល្អនេះ ក្រោមការបំភ្លឺរបស់ព្រះ‌វិញ្ញាណដ៏‌វិសុទ្ធ ដើម្បីណែ‌នាំជនជាតិយូដាឲ្យជឿថា ព្រះ‌យេស៊ូពិតជាព្រះ‌គ្រិស្ដ ដែលបានយាងមកតាមព្រះ‌បន្ទូលសន្យារបស់ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់។ លោកចង់បង្ហាញថា ព្រះ‌យេស៊ូយាងមកក្នុងលោកនេះ ដើម្បីបំពេញកិច្ច‌ការទាំងអស់ ស្របតាមព្រះ‌បន្ទូលសន្យារបស់ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់កាលពីដើម និងស្របតាមពាក្យដែលពួកព្យាការីថ្លែងទុកមកផងដែរ។

លោកម៉ាថាយចង់ពន្យល់ទៀតថា ព្រះ‌យេស៊ូក៏ដូចជាលោកម៉ូសេដែរ ព្រះ‌អង្គយាងមកប្រទានវិន័យ តែវិន័យថ្មីនេះធ្វើឲ្យវិន័យពីដើមមានអត្ថ‌ន័យ និងមានតម្លៃពេញលក្ខណៈថែមទៀត។ ហេតុនេះហើយបានជាលោកចូលចិត្តដកស្រង់ឃ្លាជាច្រើនពីព្រះ‌គម្ពីរសម្ពន្ធ‌មេត្រីចាស់ ដែលជនជាតិយូដាចាំច្បាស់មកចម្លងដាក់ក្នុងគម្ពីររបស់លោក ដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ព្រះ‌យេស៊ូពិតជាយាងមកផ្ដល់អត្ថ‌ន័យឲ្យព្រះ‌គម្ពីរសម្ពន្ធ‌មេត្រីចាស់បានពេញ‌លេញ។

លោកម៉ាថាយក៏ចង់ពន្យល់ជនជាតិយូដាថា ក្រុមគ្រិស្ដ‌បរិស័ទគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ពិតជាប្រជា‌រាស្ដ្ររបស់ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់។ រីឯជនជាតិអ៊ីស្រា‌អែលដែលមិនព្រមជឿព្រះ‌យេស៊ូ លែងមានសិទ្ធិជាប្រជា‌រាស្ដ្ររបស់ព្រះ‌អង្គទៀតហើយ។

លោកម៉ាថាយយកចិត្តទុកដាក់ដាស់តឿនក្រុមគ្រិស្ដ‌បរិស័ទ ដែលហៅថា“ព្រះ‌សហគ‌មន៍” ដ្បិតព្រះ‌សហគ‌មន៍នេះហើយដែលបានទទួលអំណាចពីព្រះ‌គ្រិស្ដ និងបន្ដបេសក‌កម្មរបស់ព្រះ‌អង្គក្នុងពិភព‌លោកសព្វថ្ងៃ។

លោកម៉ាថាយសរសេរកណ្ឌគម្ពីរដំណឹង‌ល្អនេះតាមគំនិតរបស់ជនជាតិយូដា គឺលោកមិនហ៊ានសរសេរព្រះ‌នាមព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់ទេ តែលោកប្រើពាក្យ «ស្ថានបរម‌សុខ» ជំនួសវិញ ឧទាហរណ៍លោកប្រើពាក្យ «ព្រះ‌រាជ្យនៃស្ថានបរម‌សុខ» ជំនួសពាក្យ «ព្រះ‌រាជ្យរបស់ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់»។

អ្នកអានមុខជាឃើញក្នុងកណ្ឌគម្ពីរដំណឹង‌ល្អម៉ាថាយថា ព្រះ‌យេស៊ូយាងមកផែន‌ដីនេះ ដើម្បីកសាងពិភព‌លោកមួយថ្មី គឺ«ព្រះ‌រាជ្យរបស់ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់» ហើយព្រះ‌អង្គប្រៀន‌ប្រដៅអស់អ្នកដែលមកតាមព្រះ‌អង្គអំពីរបៀបរស់នៅសមស្របនឹងព្រះ‌រាជ្យនេះ ដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើជាបន្ទាល់ នាំដំណឹង‌ល្អអំពីព្រះ‌រាជ្យទៅប្រកាសប្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅសព្វទីកន្លែង រហូតដល់អវសានកាលនៃពិភព‌លោក។

គម្រោងរបស់គម្ពីរម៉ាថាយ
• បញ្ជីរាយនាមអយ្យកោរបស់ព្រះ‌យេស៊ូ និងការប្រសូតរបស់ព្រះ‌អង្គ (១.១ ២.២៣)
• បេសក‌កម្មរបស់លោកយ៉ូហាន‌បាទីស្ដ (៣.១-១២)
• ព្រះ‌យេស៊ូទទួលពិធីជ្រមុជទឹក និងឈ្នះការល្បួង (៣.១៣ ៤.១១)
• ព្រះ‌យេស៊ូប្រកាសដំណឹង‌ល្អនៅស្រុកកាលី‌ឡេ (៤.១២ ១៨.៣៥)
• ព្រះ‌យេស៊ូយាងពីស្រុកកាលី‌ឡេឆ្ពោះទៅក្រុងយេរូ‌សា‌ឡឹម (១៩.១ ២៩.៣៤)
• សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៅក្រុងយេរូ‌សា‌ឡឹម និងភូមិដែលនៅជុំ‌វិញ (២១.១ ២៧.៦៦)
• ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌ជន្មរស់ឡើងវិញ និងបង្ហាញខ្លួនឲ្យអ្នកជឿឃើញ (២៨.១ ២០)

 

សន្ត ម៉ាថាយ ទំព័រមុខ