កំរងរូបភាព

ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានប្រារព្វពិធីបុណ្យ រំលឹកដល់ សន្ត អ៊ីញ្ញាស៊ីយ៉ូ (រូបភាព)

ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានប្រារព្វពិធីបុណ្យ រំលឹកដល់ សន្ត អ៊ីញ្ញាស៊ីយ៉ូ ជាអ្នកបង្កើតក្រុមគ្រួសារ សហជីវិនព្រះយេស៊ូ យ៉ាងឱឡារឹក។ ដោយមានក្បួនដង្ហែរពីផ្ទះលោកអភិបាល គីគេ ហ្វីកេរេដូ ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះវិហារ ដើម្បីប្រារព្ធថ្វាយអភិបូជា។