កំរងរូបភាព

ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបងបានប្រារព្វពិធីបុណ្យ លើកតម្កើងព្រះយេស៊ូ រងទុក្ខលំបាក (បុណ្យហែរស្លឹក) យ៉ាងឧឡារឹក

This slideshow requires JavaScript.