កំរងរូបភាព

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាពកំពង់សោម បានប្រារព្ធពិធីបើកឆ្នាំសិក្សាថ្មីចំនួនបីកន្លែង