ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ
បុណ្យនឹករំលឹក សន្តហ្
Read more.
ថ្ងៃអាទិត្យទី១ ក្នុង
អត្ថបទទី១ យេរេមី ៣៣,
Read more.
ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា
បុណ្យគោរព សន្ត អន់ដ្
Read more.
ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃទី២៩
អត្ថបទទី ១ វិវរណៈ ១៨
Read more.
ព្រះគម្ពីរថ្ងៃទី២៧ ខ
អត្ថបទទី១ វិវរណៈ ១៥,
Read more.
ថ្ងៃអង្គារទី២៦ ខែវិច
អត្ថបទទី១ វិវរណៈ ១៤,
Read more.
ព្រះគម្ពីរ ថ្ងៃទី២៦
អត្ថបទទី វិវរណៈ ១៤,១
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្
បុណ្យគោរពព្រះអម្ចាស់
Read more.
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែវិច្
បុណ្យរំលឹកសន្ត អន់ដ្
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃសុក្រ
អត្ថបទទី១ វិវរណៈ ១០,
Read more.