ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន 3,11-21
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ១,៤៣-៥១
43 លុះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀត ព្រះ‌យេស៊ូសព្វព្រះ‌ហឫទ័យយាងទៅស្រុកកាលី‌ឡេ។ ព្រះ‌អង្គបានជួបលោកភីលីព ហើយមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគាត់ថា៖ «សូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំ»។44 លោកភីលីពជាអ្នកភូមិបេត‌សៃ‌ដាដូចលោកអនទ្រេ និងលោកពេត្រុសដែរ។45 លោកភីលីពទៅជួបលោកណា‌ថា‌ណែល ប្រាប់គាត់ថា៖ «ព្រះ‌អង្គដែលលោកម៉ូសេបានចារទុកក្នុងគម្ពីរ‌វិន័យ ហើយគម្ពីរព្យាការីក៏មានចែងទុកដែរនោះ ឥឡូវនេះ យើងបានជួបហើយ ព្រះ‌អង្គមាននាមថា យេស៊ូ ជាអ្នកភូមិណា‌សារ៉ែតជាបុត្ររបស់លោកយ៉ូសែប»។46 លោកណា‌ថា‌ណែលពោលតបទៅលោកភីលីពវិញថា៖ «ពុំដែលមានអ្វីល្អ អាចចេញពីភូមិណា‌សារ៉ែតបានឡើយ»។ 47 លោកភីលីពប្រាប់គាត់ថា៖ «សូមអញ្ជើញមក អ្នកនឹងបានឃើញ!»។ កាលព្រះ‌យេស៊ូទតឃើញលោកណា‌ថា‌ណែលដើរមករកព្រះ‌អង្គ ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលអំពីគាត់ថា៖ «អ្នកនេះជាជាតិអ៊ីស្រា‌អែលដ៏ពិតប្រាកដមែន ដ្បិតគាត់គ្មានពុត‌ត្បុតអ្វីក្នុងខ្លួនសោះ»។48 លោកណា‌ថា‌ណែលទូលសួរព្រះ‌អង្គថា៖ «តើលោកគ្រូដែលស្គាល់ខ្ញុំពីអង្កាល់?»។ ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលតបថា៖ «ខ្ញុំបានឃើញអ្នក កាលអ្នកនៅក្រោមដើមឧទុម្ពរ មុនភីលីពហៅអ្នកទៅទៀត»។49 លោកណា‌ថា‌ណែលទូលព្រះ‌អង្គថា៖ «ព្រះ‌គ្រូ! ព្រះ‌អង្គពិតជាព្រះ‌បុត្រារបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ ហើយពិតជាព្រះ‌មហា‌ក្សត្ររបស់ជន‌ជាតិអ៊ីស្រា‌អែលមែន»។50 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគាត់ថា៖ «អ្នកបានជឿមកពីឮខ្ញុំនិយាយថា ខ្ញុំបានឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមឧទុម្ពរ* ថ្ងៃក្រោយ អ្នកមុខតែឃើញការអស្ចារ្យលើសនេះទៅទៀត»។51 ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលថែមទៀតថា៖ «ខ្ញុំសុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថា អ្នករាល់គ្នានឹងឃើញ ផ្ទៃមេឃបើកចំហ ហើយមានពួកទេវតា*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ចុះឡើងនៅពីលើបុត្រមនុស្ស*»។