ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

សូម​អត់‌ទោស​ឲ្យ​យើង​ខ្ញុំ
ដូច​យើង​ខ្ញុំ​អត់‌ទោស​ឲ្យ
អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​នឹង​យើង​ខ្ញុំ។
សូម​កុំ​បណ្ដោយ​ឲ្យ​យើង
ខ្ញុំ​ចាញ់​ការ​ល្បួង​ឡើយ
តែ​សូម​រំដោះ​យើង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​រួច​ពី​មារ*​កំណាច
ដ្បិត​ព្រះ‌អង្គ​គ្រង​រាជ្យ
ទ្រង់​មាន​ឫទ្ធា‌នុភាព និង​សិរី‌រុង​រឿង

អស់‌កល្ប​ជា​អង្វែង​ត​រៀង​ទៅ។ អាម៉ែន។] បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​អត់‌ទោស​ឲ្យ​មនុស្ស​លោក ព្រះ‌បិតា​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ* ក៏​អត់‌ទោស​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ។