ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹកសន្ត ធីម៉ូថេ និង ទីតូស 
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,២០-១
ព្រះ‌ញាតិ‌វង្សរបស់ព្រះ‌យេស៊ូមកនាំព្រះ‌អង្គយកទៅវិញ

20 កាលព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បណ្ដា‌ជនជួប‌ជុំគ្នាសាជាថ្មី ជាហេតុនាំឲ្យព្រះ‌អង្គ និងពួកសិស្ស*រកពេលបរិ‌ភោគមិនបានសោះ។ 21 ព្រះ‌ញាតិ‌វង្សរបស់ព្រះ‌អង្គឮដំណឹងនេះ ក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរមក ដើម្បីចាប់ព្រះ‌អង្គទៅវិញ ព្រោះគេថា ព្រះ‌អង្គវង្វេងស្មារតីហើយ។