ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ ១សាម៉ូអែល ១,២៤-២៨
ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា១,៤៦-៥៦
ទំនុក‌តម្កើងរបស់នាងម៉ារី

46 ពេលនោះ នាងម៉ារីថ្លែងឡើងថា៖
«ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងព្រះ‌អម្ចាស់*
47 ខ្ញុំមានចិត្តអំណរយ៉ាងខ្លាំង
ព្រោះព្រះ‌ជាម្ចាស់ជាព្រះ‌សង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
48 ព្រះ‌អង្គទតមើលមកខ្ញុំ
ដែលជាអ្នកបម្រើដ៏ទន់‌ទាបរបស់ព្រះ‌អង្គ
អំណើះតទៅ មនុស្សគ្រប់ជំនាន់នឹងពោលថា
ខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលពិតមែន
49 ព្រះដ៏មានឫទ្ធា‌នុភាពបានសម្តែង
ការប្រសើរអស្ចារ្យចំពោះរូបខ្ញុំ។
ព្រះ‌នាមរបស់ព្រះ‌អង្គពិតជាវិសុទ្ធ*មែន!
50 ទ្រង់មានព្រះ‌ហឫទ័យមេត្តា‌ករុណា
ដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះ‌អង្គ
នៅគ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅ
51 ទ្រង់បានសម្តែងឫទ្ធិ‌បារមី
កំចាត់មនុស្សដែលមានចិត្តឆ្មើង‌ឆ្មៃ
52 ទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចចុះពីតំណែង
ហើយទ្រង់លើកតម្កើងមនុស្សទន់‌ទាបឡើង។
53 ទ្រង់បានប្រទានសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូណ៌
ដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាន
ហើយបណ្ដេញពួកអ្នកមាន
ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេ។
54 ព្រះ‌អង្គបានជួយប្រជា‌រាស្ត្រអ៊ីស្រា‌អែល
ជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះ‌អង្គ
ហើយតែងតែសម្តែងព្រះ‌ហឫទ័យមេត្តា‌ករុណា
55 ដល់លោកអប្រាហាំ និងពូជ‌ពង្សរបស់លោក
ជា‌និច្ចតរៀងទៅ
ដូចទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសរបស់យើង
ឥតភ្លេចសោះឡើយ»។
56 នាងម៉ារីបានស្នាក់នៅជាមួយនាងអេលី‌សាបិត អស់រយៈពេលប្រមាណបីខែ ទើបនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។