ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ២០,១៧-២៩
ព្រះ‌យេស៊ូប្រកាសអំពីព្រះ‌អង្គចូលទិវង្គត

17 កាលព្រះ‌យេស៊ូកំពុងយាងឡើងទៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម ព្រះ‌អង្គនាំសិស្ស*ទាំងដប់‌ពីររូបទៅដាច់ឡែកពីគេ។ នៅតាមផ្លូវ ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគេថា៖ 18 «ឥឡូវនេះ យើងឡើងទៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម។ បុត្រមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកនាយកបូជា‌ចារ្យ* និងពួកអាចារ្យ* គេនឹងកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោក។ 19 គេនឹងបញ្ជូនលោកទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសន៍ដទៃ ដើម្បីឲ្យពួកនោះចំអកដាក់លោក យករំពាត់វាយលោក ព្រមទាំងឆ្កាងសម្លាប់លោកទៀតផង ប៉ុន្តែ បីថ្ងៃក្រោយមក លោកនឹងរស់ឡើងវិញ»។ សំណូមពររបស់ម្ដាយលោកយ៉ាកុប និងលោកយ៉ូហាន

20 ពេលនោះ ភរិយារបស់លោកសេបេ‌ដេបាននាំកូនទាំងពីរចូលមក គាត់ក្រាបទៀបព្រះ‌បាទាព្រះ‌យេស៊ូ ចង់ទូលសុំអ្វីមួយ។ 21 ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលសួរគាត់ថា៖ «អ្នកចង់បានអ្វី?»។ គាត់ទូលព្រះ‌អង្គវិញថា៖ «ដល់ពេលព្រះ‌អង្គគ្រងរាជ្យ សូមឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បានអង្គុយអមព្រះ‌អង្គផង គឺម្នាក់នៅខាងស្ដាំ ម្នាក់នៅខាងឆ្វេង»។ 22 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលតបថា៖ «អ្នកមិនដឹងថាខ្លួនសុំអ្វីឡើយ តើអ្នកទាំងពីរអាចទទួលពែង ដែលខ្ញុំត្រូវទទួលនោះបានឬទេ?»។ លោកយ៉ាកុប និងលោកយ៉ូហានទូលថា៖ «យើងខ្ញុំអាចទទួលបាន»។
23 ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលទៅអ្នកទាំងពីរថា៖ «អ្នកនឹងទទួលពែងរបស់ខ្ញុំបានមែន ចំណែកឯអង្គុយនៅខាងស្ដាំ ឬខាងឆ្វេងខ្ញុំនោះ ខ្ញុំមិនអាចសម្រេចឲ្យឡើយ ព្រោះកន្លែងនោះបម្រុងទុកសម្រាប់តែអស់អ្នក ដែលព្រះ‌បិតារបស់ខ្ញុំបានសម្រេចឲ្យប៉ុណ្ណោះ»។ 24 កាលសិស្ស*ដប់រូបទៀតបានឮដូច្នោះ គេទាស់ចិត្តនឹងបង‌ប្អូនទាំងពីរនាក់នេះណាស់។ 25 ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សទាំងអស់មក ហើយមានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «អ្នករាល់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយ ពួកអ្នកគ្រប់‌គ្រងស្រុកតែងតែជិះ‌ជាន់ប្រជា‌រាស្ត្ររបស់ខ្លួន រីឯអ្នកធំក៏តែងតែប្រើអំណាចលើប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរ។
26 ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាមិនមែនដូច្នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ធ្វើធំជាងគេក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា ត្រូវឲ្យអ្នកនោះបម្រើអ្នករាល់គ្នាវិញ។ 27 បើមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ធ្វើមេគេក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់អ្នករាល់គ្នាសិន។ 28 បុត្រមនុស្សមកក្នុងពិភពលោកនេះ មិនមែនដើម្បីឲ្យគេបម្រើលោកទេ គឺលោកមកបម្រើគេវិញ ព្រមទាំងបូជាជីវិត ដើម្បីលោះមនុស្សទាំងអស់ផង»។