ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (លូកា ១៧,១១-១៩)

ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សឃ្លង់ដប់នាក់ឲ្យជា

11 កាលព្រះ‌យេស៊ូកំពុងយាងឆ្ពោះទៅក្រុងយេរូ‌សាឡឹម ព្រះ‌អង្គយាងកាត់តាមស្រុកសាម៉ារី និងស្រុកកាលី‌ឡេ។
12 ពេលព្រះ‌អង្គយាងចូលក្នុងភូមិមួយ មានមនុស្សឃ្លង់ដប់នាក់មករកព្រះ‌អង្គ។ គេឈរពីចម្ងាយ
13 ស្រែកឡើងថា៖ «លោកគ្រូយេស៊ូអើយ! សូមអាណិតមេត្តាយើងខ្ញុំផង»។
14 ព្រះ‌យេស៊ូទតមើលគេ ហើយមានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «ចូរអ្នករាល់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកបូជា‌ចារ្យ*ឃើញចុះ»។ ពេលអ្នកទាំងនោះចេញដំណើរទៅ គេក៏បានជាស្អាតបរិសុទ្ធ*ទាំងអស់គ្នា។
15 ពេលឃើញខ្លួនបានជាសះ‌ស្បើយដូច្នេះ មានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះត្រឡប់មកវិញ ទាំងលើកតម្កើងសិរី‌រុងរឿងរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ ដោយបន្លឺសំឡេងខ្លាំងៗផង។
16 គាត់ក្រាបទៀបព្រះ‌បាទាព្រះ‌យេស៊ូ អោនក្បាលដល់ដី ហើយអរព្រះ‌គុណព្រះ‌អង្គ អ្នកនោះជាអ្នកស្រុកសាម៉ារី។
17 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «តើទាំងដប់នាក់មិនបានជាស្អាតបរិសុទ្ធគ្រប់ៗគ្នាទេឬ ចុះប្រាំបួននាក់ទៀតនៅឯណា?
18 មានតែជនបរទេសម្នាក់វិលត្រឡប់មកវិញ ដើម្បីលើកតម្កើងសិរី‌រុងរឿងរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់!»។
19 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគាត់ទៀតថា៖ «ចូរក្រោកឡើង អញ្ជើញទៅចុះ ជំនឿរបស់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយ»។