ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំលឹក សន្តី លូស៊ី ជាព្រហ្មចារី និង មរណៈសាក្សី 
អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤១,១៣-២០
ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១១,១១-១៥

11 ខ្ញុំសុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថា បណ្ដាមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះ គ្មាននរណាមានឋានៈធំជាងលោកយ៉ូហាន‌បាទីស្ដឡើយ។ ប៉ុន្តែ អ្នកណាតូចជាងគេនៅក្នុងព្រះ‌រាជ្យ*នៃស្ថានបរម‌សុខ* អ្នកនោះប្រសើរលើសលោកយ៉ូហានទៅទៀត។ 12 តាំងពីជំនាន់លោកយ៉ូហាន‌បាទីស្ដមកទល់សព្វថ្ងៃ ព្រះ‌រាជ្យនៃស្ថានបរម‌សុខបានរងនូវអំពើឃោរ‌ឃៅ ហើយមនុស្សឃោរ‌ឃៅបាននាំគ្នាប្រើកម្លាំងដណ្ដើមយកព្រះ‌រាជ្យនេះផង។ 13 តាំងពីដើមរហូតមកដល់ជំនាន់លោកយ៉ូហាន ព្យាការីទាំងអស់បានថ្លែងទុកអំពីព្រះ‌រាជ្យនេះ ហើយក្នុងក្រឹត្យ‌វិន័យ*ក៏មានចែងទុកដែរ។ 14 ជឿខ្ញុំចុះ លោកយ៉ូហានហ្នឹងហើយជាព្យាការីអេលីយ៉ាដែលត្រូវមក។ 15 អ្នកណាឮពាក្យនេះ សុំយកទៅពិចារណាទៅ!