ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថៃ្ងទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៤,២៦-៣៤
ប្រស្នាអំពីគ្រាប់ពូជដុះ

26 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលទៀតថា៖ «ព្រះ‌រាជ្យ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាបុរសម្នាក់ព្រោះស្រូវ នៅក្នុងស្រែរបស់ខ្លួន។ 27 ទោះបីគាត់ដេកក្ដី ក្រោកក្ដី យប់ក្ដី ថ្ងៃក្ដី គ្រាប់ពូជនៅតែមានពន្លកដុះឡើង ដោយគាត់ពុំបានដឹងថា គ្រាប់ពូជនោះដុះរបៀបណាឡើយ
28 ដ្បិតដីធ្វើឲ្យពូជបង្កើតផលដោយខ្លួនឯង ដំបូងមានពន្លកលេចឡើង បន្ទាប់មក ក៏បែកជាកួរ ហើយចេញជាគ្រាប់ស្រូវ។ 29 លុះស្រូវទុំ គេយកកណ្ដៀវមកច្រូត ដ្បិតដល់រដូវចម្រូតហើយ»។
ប្រស្នាអំពីគ្រាប់ពូជល្អិត

30 ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលទៀតថា៖ «តើយើងប្រដូចព្រះ‌រាជ្យរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ទៅនឹងអ្វី? តើយើងយកប្រស្នាណាមកប្រដូចនឹងព្រះ‌រាជ្យរបស់ព្រះ‌អង្គ? 31 ព្រះ‌រាជ្យរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ប្រៀប‌បីដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាង កាលគេព្រោះលើដី គ្រាប់ពូជនោះល្អិតជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោក។ 32 លុះព្រោះរួចហើយ គ្រាប់ពូជនោះក៏ដុះឡើងធំជាងដំណាំឯទៀតៗ ព្រមទាំងបែកមែកសាខា មានម្លប់ឲ្យបក្សា‌បក្សីមកធ្វើសំបុកជ្រកអាស្រ័យ»។ 33 ព្រះ‌យេស៊ូតែងប្រកាសព្រះ‌បន្ទូល ដោយប្រើជាពាក្យប្រស្នារបៀបនេះ តាមតែគេអាចយល់បាន។ 34 ព្រះ‌អង្គតែងមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគេសុទ្ធតែជាពាក្យប្រស្នា ប៉ុន្តែ ពេលនៅដាច់ឡែកពីបណ្ដា‌ជន ព្រះ‌អង្គបក‌ស្រាយទាំងអស់ប្រាប់ពួកសិស្ស*។