កំរងរូបភាព

ពិធីបុណ្យ ប្រសិទិ្ធពរលើប្រេង នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តសិលា និងសន្តប៉ូល ០៩ មេសា ២០១៩

This slideshow requires JavaScript.