កំរងរូបភាព

ពិធីជ្រមុជទឹកដល់ក្មេងនៅព្រះសហគមន៍ បាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

This slideshow requires JavaScript.