កំរងរូបភាព

ប្រជុំក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត នៅភ្នំពេញថ្មី ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨