កំរងរូបភាព

បុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ មរណបុគ្គល និងលោកអភិបាល ប៉ូល ទេព អ៊ីម ​សុត្ថា ០១ ឧសភា ២០១៩

This slideshow requires JavaScript.