កំរងរូបភាព

បុណ្យព្រះនាងម៉ារី នៅព្រះសហគមន៍បាត់ដំបង ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានប្រារព្វពិធីបុណ្យ ព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារី ឡើងស្ថានបរមសុខ យ៉ាងឱឡារឹក។ ពីធីបុណ្យនេះមានក្បូនដង្ហែរពីផ្ទះគ្រីស្តបរិស័ទ ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះវិហារ ដើម្បីថ្វាយអភិបូជា។

This slideshow requires JavaScript.