ទេវវិទ្យល័យ

លោកអភិបាល អូលីវីយ៉េ ស្មិតហរស្លេយ៍ ជាប្រធាន
លោកបូជាចារ្យ ជា ហ្សង់លី ជាបូជាចារ្យទទួលខុសត្រូវ

១. សិលា សុខ ធឿន
២. យ៉ូហានបាទីស្ត ប្រាក់ ប៊ុនហុង
៣. ប៉ូល វិនកាន់
៤. អាន់តូនី ថៃ រតនៈ ( ប៊ុនលី)
៥. យ៉ូហានបាទីស្ត វី សំណាង
៦. បែរណា វៀង ចំរើន
៧. សិលា ឡុង រតនា
៨. ស្ទែផាន ឡេង សម្បត្តិ
៩. លូកា ថុន រិទ្ធី
១០. ប៉ូល ឡូ ក្រឹម