កំរងរូបភាព

ថ្ងៃសុក្រ​ពិសិដ្ឋ​នៅព្រះសហគមន៍ភ្នំបូកគោ​ ថ្ងៃទី​១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩

This slideshow requires JavaScript.