កំរងរូបភាព

ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ យើងចូលក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមពេញលេញនៅក្នុងរដូវរង់ចាំ