កំរងរូបភាព

គ្រីស្តបរិស័ទនៅក្នុងភូមិរំចេកមួយ បានរួមគ្នារៀបចំកម្មវិធីអធិដ្ឋានតេហ្សេ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាល អូលីវីយ៉េ

នៅយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រីស្តបរិស័ទនៅក្នុងភូមិរំចេកមួយ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបង បានរួមគ្នារៀបចំកម្មវិធីអធិដ្ឋានតេហ្សេ ក្នុងឱកាសបុណ្យព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាល អូលីវីយ៉េ ជាអភិបាលទទួលខុសត្រូវព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ លោកបូជាចារ្យ បងប្រុស បងស្រី និងបងប្អូនគ្រីស្តបរិស័ទជាច្រើន។