កំរងរូបភាព

ខួប៥០ឆ្នាំនៃថ្វាយខ្លួនរបស់បងស្រីកូឡែត Collette និងការទទួលមុខងារថ្មីរបស់បងប្រុសធឿន

IMG_9869
IMG_9853
IMG_9851
IMG_9845
IMG_9836
IMG_9828
IMG_9824
IMG_9822
IMG_9817
IMG_9815
IMG_9809
IMG_9800
IMG_9772
IMG_9766
IMG_9762
IMG_9756
IMG_9744
IMG_9708
IMG_9702
IMG_9701